جدول معادل سازی و انتخاب کوپلینگ


A - جدول معادل سازی کوپلینگ:B - جدول انتخاب کوپلینگ: