راهنمای انتخاب متریک و اینچی کاسه نمد TTO

جدول متریک

F MATERIAL E DEPTH D BORE C SHAFT B TYPE A TOOL NO.  
PA 9 62 9 DCY F1178 m/m
 
جدول اینچی

F MATERIAL E DEPTH D BORE C SHAFT B TYPE A TOOL NO.  
SI 0.437 4.125 3.125 TA2 H081 Inch

تلرانس کاسه نمد های TTO
بر اساس استاندارد DIN 3760