تاییدیه شرکت Lufkin فرانسه (زیر مجموعه جنرال الکتریک GE)